Käyttöehdot

Lue ehdot rullaamalla alaspäin tai hyppää suoraan valitsemaasi kohtaa:

1. Yleiset lainaehdot
2. Termien määritelmät
3. Asiakkuustili
4. Lainan hakeminen ja myöntäminen
5. Lainan määrä
6. Lainan takaisinmaksu
7. Korko
8. Erityiset eräännyttämisperusteet
9. Viivästyskorko, perintäkulut, saatavien myynti perittäväksi ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin
10. Markkinointi ja viestintä
11. Oikeus muutoksiin
12. 
Ylivoimainen este
13. 
Yhteystietojen muutos
14. 
Ilmoitusten tiedoksianto
15. 
Erimielisyyksien ratkaiseminen


Liite: Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Yleiset lainaehdot

(nämä Käyttöehdot ovat voimassa 1.2.2017 alkaen)

1.1 Hyväksyessään luotottaja.fi -lainan tai limiitin (jatkossa ´laina´) luotottaja.fi -verkkopalvelussa lainanottaja sitoutuu näihin Käyttöehtoihin. Lainan hyväksyntä käsittää aina lainan pääoman, koron ja laina-ajan. Mikäli kyseessä on limiitti, hyväksyntä käsittää limiitin tarkemmat käyttöehdot. Hyväksynnän yhteydessä luotottaja.fi tiedottaa aina lainan todellisen vuosikoron sekä kuukausittaisen maksuerän. Jälkimmäinen sisältää korot ja lainapääoman lyhennyksen tai limiitin maksuerän. 

Luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Luotottaja.fi-palvelussa Lainanhakijan henkilöllisyys todennetaan sähköisellä tunnistusmenetelmällä, joka edellyttää pankkitunnusten voimassa oloa. Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään.

2. Termien määritelmät

VERKKOPALVELU: www.luotottaja.fi

YHTIÖ: Suomen Kasvurahoitus Oy, y-tunnus: 2321467-7, Kristiinankatu 5 B 9, 20100 Turku. Luotottaja.fi on Suomen Kasvurahoitus Oy:n verkkopalvelu kuluttajaluottotoiminnassa. Yhtiö toimii myös vertaislainavälittäjänä verkkopalvelussa lainaaja.fi. Yhtiö on rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin ja se noudattaa toiminnassaan lakia eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) sekä kuluttajaluottoja koskevaa kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukua. Toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

LAINA: Lainanottajalle myönnetty luotto tai jatkuva luotto eli limiitti (jatkossa ´laina´). Lainaa myönnettäessä lainanottajalle suoritetaan lainasummana lainapääoman (tai limiitin) osa, josta on vähennetty järjestelypalkkio. Lainan todellinen vuosikorko ja lyhennyserät määräytyvät kokonaislainapääoman (lainanottajalle suoritettu lainasumma lisättynä merkintäpalkkiolla) mukaan. 

LAINANHAKIJA: Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö, jolla on kiinteä osoite ja pankkitili ja verkkopankkitunnukset Suomessa ja jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä.

LAINANOTTAJA:  Lainanhakija, joka on hyväksynyt esitetyt lainaehdot.

LAINASOPIMUS: Sopimus, jonka Lainanottaja ja Yhtiö ovat allekirjoittaneet sähköisesti lainanhakijan hyväksyttyä lainaehdot. Sopimus sisältää lainasumman, koron, takaisinmaksuajan ja muut maksuehdot.

ASIAKKUUSTILI: Lainanottajan henkilökohtainen asiakkuustili Luotottaja.fi-verkkopalvelussa, josta ilmenee lainaan liittyvät tiedot.

LUOTTOTIEDOT: Jokaiselta lainanhakijalta tarkistetaan maksuhäiriötiedot Suomen Asiakastieto Oy:lta tai Bisnode Finland Oy:lta. 

LUOTTOPÄÄTÖS: Hakijan saama päätös lainahakemuksen perusteella. Lainahakemusta ei oteta käsittelyyn mikäli hakijalla on maksuhäiriömerkintä. Yhtiö käyttää lainapäätöksissään automatisoitua päätöksentekojärjestelmää, johon liittyvä rekisteriseloste on ilmoitettu tietosuojavaltuutetulle.

KÄYTTÄJÄ: Palveluun rekisteröitynyt Lainanhakija tai Lainanottaja, jolla on oma Asiakkuustili käytössään.

MAKSUTILI: Yhtiön pankkitili, jolle Lainanottaja maksaa takaisin lainapääoman ja koron.

 
Selvennyksenä,

Tässä selvitetyt termit esiintyvät muualla tekstissä isolla alkukirjaimella tässä tarkoitetussa merkityksessä.

3. Asiakkuustili

3.1 Voidakseen tehdä lainahakemuksen, on Käyttäjän oltava kirjautuneena verkkopalvelussa. Käyttäjän velvollisuus on säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa ja erillään toisistaan, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään ulkopuolisen haltuun. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli hän epäilee jonkun ulkopuolisen saaneen haltuunsa hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa. Ilmoituksen jälkeen Käyttäjä on velvollinen toimimaan Yhtiön antamien ohjeiden mukaan.

3.2 Käyttäjä on vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka kohtaa Yhtiötä, Käyttäjää tai kolmatta osapuolta mikäli jäsen ei täytä kohdan 3.1 mukaisia velvollisuuksiaan. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden sulkea käyttäjän tili ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sillä havaitaan epäilyttävää toimintaa tai on perusteltu epäily siitä, että salasana ja käyttäjätunnus ovat päätyneet jonkun ulkopuolisen haltuun.

Selvennyksenä,

Rekisteröitymällä sinulle luodaan asiakkuustili luotottaja.fi-verkkopalveluun. Tunnuksista on pidettävä hyvää huolta ja niiden joutumisesta ulkopuolisen haltuun ilmoitettava viivytyksettä Yhtiölle. Tarkkailemme epäilyttäviä toimia tileillä.
 

4. Lainan hakeminen ja myöntäminen

4.1 Käyttäjän tulee tehdä lainahakemus luotottaja.fi-sivujen ohjeiden mukaisesti, Yhtiö ilmoittaa Lainanhakijalle mikäli hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista. Lainanhakijaa pyydetään vahvistamaan hakemuksensa lopuksi.

4.2 Lainanhakija voi hyväksyä pienemmän lainan kuin hänen alun perin hakemansa, kuitenkin minimissään kulloinkin voimassa olevan lainojen minimisumman. Lainasopimus alkaa siitä hetkestä, kun Lainanottaja hyväksyy sähköisesti lainatarjouksen ja lainaehdot.

4.3 Laina voidaan myöntää hakemuksesta myös kahdelle samassa taloudessa asuvalle Lainanhakijan edellytykset täyttävälle. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

4.4 Lainan hakemista ja myöntämistä edeltää Yhtiön tekemä luottokelpoisuuden harkinta, jossa yhtiö käyttää automatisoitua päätöksentekojärjestelmää. Yhtiön tulee Kuluttajansuojalain perusteella arvioida, kykeneekö Lainanhakija täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa kuluttajan tulojen ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Hyväksyessään lainasopimuksen Lainanottaja hyväksyy saaneensa lainan ehtojen ja maksuaikataulun perusteella riittävän ja selkeän selvitykset sen arvioimiseksi, soveltuuko laina hänen tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseensa.

Yhtiön hallitus vahvistaa kuluttajaluottojen myöntämisessä käytettävät periaatteet, joiden perusteella hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti. Lainan myöntämisen edellytyksenä on, että luottosopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään luottosopimuksessa edellytetyllä tavalla.  Yhtiöllä on oikeus luottoharkinnan perusteella olla myöntämättä lainaa tai tarjota hakijalle haettua pienempää lainaa. 

Lainanhakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja että lainahakemuksen käsittelyssä käytetään muita Lainanhakijan ilmoittamia tietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoamasta kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä. Lainanhakija hyväksyy, että luottohakemuksen yhteydessä käsitellyt tiedot säilytetään Yhtiön rekisterissä viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan maksettu.. Mikäli Lainanhakijan tiedot eivät vastaa hakijan hakemuksessaan ilmoittamia tietoja, Yhtiöllä on oikeus hylätä lainahakemus. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Yhtiön hallituksen hyväksymiä tietosuojaperiaatteita ja julkaisee verkkosivuillaan tähän liittyvän henkilörekisteriotteen.

4.5 Lainanhakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä Yhtiön hyväksymällä tavalla sähköisesti. Yhtiöllä on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakastilille.

4.6 Kun Lainasopimus on tehty, sitoutuu Yhtiö suorittamaan lainasumman (lainapääoma vähennettynä järjestelypalkkiolla) lainanottajan talletuspankissa olevalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa talletuspankissa oleva hakijan käytössä oleva tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Hakija on allekirjoituksellaan antanut Yhtiölle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin käyttöoikeuden kuulumisen hakijalle. Yhtiö saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille.

 
Selvennyksenä,

Lainanottajan tulee olla 20-70 -vuotias eikä hänellä saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Tunnistautuminen edellyttää verkkopankkitunnuksia suomalaisessa talletuspankissa. Hakijan ilmoitetut tulot varmistetaan ennen lainan myöntämistä ja Lainanhakijan luottokelpoisuus arvioidaan Yhtiön noudattamilla riskienhallintaperiaatteilla.

5. Lainan määrä

Lainan määrä on 800 - 5 000 euroa ellei toisin ole sovittu Yhtiön kanssa. Lainan korko on kiinteä koko sopimusjakson ajan, lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. 

Selvennyksenä,

Lainoille korko on kiinteä, summat ovat pääasiassa 800 - 5 000€.

6. Lainan takaisinmaksu

6.1 Lainanottaja maksaa lyhennyksen, koron ja tilinhoitomaksun Yhtiön osoittamalle tilille laskun ohjeiden mukaisesti. Lainanottaja sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä, sisältäen lainan koron, ilmenee Vertaislainan toimittamasta lainapäätöksestä. Mikäli hakija ei peruuta sopimusta 14 vuorokauden kuluessa lainan myöntämisestä ja maksa koko lainasummaa takaisin Vertaislainan ilmoittamalle tilille, katsotaan hakijan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän. Yhtiöllä on oikeus periä korko myös perutun lainan osalta lainan voimassaoloajalta. Peruutusoikeus koskee vain luoton ensimmäistä osanostoa.

6.2 Lainan kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

6.3. Lainanottajalle toimitetaan sähköpostitse lasku, jonka perusteella hänen tulee suorittaa lainaan liittyvät suorituksensa pääsääntöisesti kuukausittain. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

6.4 Lainan ensimmäinen eräpäivä on seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäinen arkipäivä tai muu lainanottajan toivoma ja vahvistettu kuukausittainen eräpäivä.

6.5 Lainanottaja sitoutuu maksamaan lainaan liittyvät korot, maksut ja lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Eräpäivää on saman kalenterikuukauden aikana mahdollista muuttaa sopimalla siitä Yhtiön kanssa. Yhtiöllä on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 8) mukainen palkkio.

6.6 Lainanottajalla on oikeus kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa sopimuksen mukaista kuukausierää, edellyttäen, että hakija on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. Tällöin Lainanottaja suorittaa ainoastaan koron ja tilinhoitomaksun kyseisestä erästä. Kuukausierä pysyy tästä huolimatta samansuuruisena jatkossa ja laina-aika pitenee lyhennysvapaita kuukausia vastaavasti. Lyhennysvapaasta voidaan veloittaa hinnaston mukainen veloitus.

Lyhennysvapaata kuukautta on haettava Yhtiöltä ennen kyseisen maksun eräpäivää.

Lainanottajalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja. Lainanottajan tulee olla yhteydessä Yhtiöön ennen ylimääräistä lyhennystä.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

 
Selvennyksenä,

Lainanottaja on suostunut lainaehtoihin ja takaisinmaksuun, mikäli hän ei ole 14 päivän kuluessa ilmoittanut peruvansa lainan.

Lainan kuukausierä tai muu suoritus kohdistetaan ensin kuluihin ja korkoon, jonka jälkeen se lyhentää lainapääomaa.

Lainanottaja voi saada kaksi lyhennysvapaata kuukautta kalenterivuodessa, jolloin maksetaan ainoastaan korko ja tilinhoitomaksu.

7. Korko

Lainan korko on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Yhtiö on siirtänyt lainasumman Lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365. Korko määräytyy päiväkorkoperiaatteen mukaisesti maksupäivästä siten, että ennen eräpäivää maksetusta lyhennyksestä tulee korkohyöty hakijalle ja vastaavasti eräpäivän jälkeen maksetusta lyhennyksestä hakija maksaa korkoa ylityspäiviltä.

Selvennyksenä,

Tarkempi kuvaus miten lainan korko muodostuu. Todellinen vuosikorko ottaa huomioon kaikki lainaan liittyvät kulut.

 


8. Erityiset eräännyttämisperusteet

9.1 Yhtiöllä on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja jäljellä olevine maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle, mikäli hakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on:

• Erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

• Erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

• Koko jäljellä oleva lainasaatava tai

• Hakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

Mikäli Yhtiö ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli hakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.

Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli hakija osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin verrattavasta hakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Yhtiölle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava Yhtiölle viivytyksettä.

9.2 Mikäli Lainanhakija on antanut Yhtiölle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai Lainanhakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on Yhtiöllä oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle.

9.3 Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli hakija asetetaan konkurssiin tai hakija kuolee.

9.4 Yhtiö ei luovu eräännyttämisperusteesta hakijaan nähden, vaikka Yhtiö ei vetoaisi eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan. Yhtiö voi vaatia erääntymistä milloin tahansa eräännyttämisperusteen synnyttyä.  

Selvennyksenä,

Laina voidaan siirtää kokonaan perintään jos siitä on 10% maksamatta ja erääntynyt erä on ollut maksamatta 42 päivää eräpäivästä.

Eräännyttämistä ei pääsääntöisesti tehdä, jos hakija voi todistaa että viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta vakavasta asiakkaasta riippumattomasta syystä (sosiaalinen suorituseste).

9. Viivästyskorko, perintäkulut, saatavien myynti perittäväksi ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin

Erääntyneestä saatavasta peritään viivästyskorko, joka on vähintään seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 4 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Jos kuitenkin näin määritelty viivästyskorko olisi alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, kuitenkin enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy Korkolain 4 §:n mukaan. Yhtiöllä on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle tai myydä saatava perittäväksi.

Yhtiö käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita perintäyhtiöitä maksujen perimisessä. Yhtiöllä on oikeus välittää erääntyneen velan tai myytävän saatavan ja velallisen tiedot tällaiselle taholle, joka on sitoutunut noudattamaan toimissaan hyvää perintätapaa. Yhtiöllä on oikeus siirtää lainasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle Lainanottajaa kuulematta.

Perinnän kautta saadut varat kohdistetaan Yhtiön Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen kunkin saatavan viivästyskorolle, lainakorolle ja pääomalle. Mikäli lainasaatava myydään perittäväksi, kauppahinta on lainan lopullinen suoritus, joka kohdistuu Yhtiön Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen lainan pääomaan ja korkoihin.

Yhtiö voi ilmoittaa luottotietolain 14 §:n edellytysten täyttyessä luottotietorekisteriin maksulaiminlyönnin, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää.

Selvennyksenä,

Vertaislaina käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita yhtiöitä maksujen perimisessä. Perinnästä saadut varat kohdistetaan viivästyskorolle, lainakorolle, asiakkaan muistutus- ja perintäkuluille ja viimeksi pääomalle.

Vertaislainalla on oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää. Ilmoituksesta voi aiheutua lainanottajalle maksuhäiriömerkintä, joka voi vaikeuttaa tai estää mm. lainan tai luottokortin saantia tai vuokra- tai vakuutussopimuksen tekemistä.

10. Markkinointi ja viestintä

Hakija luovuttaa Yhtiölle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja. Ellei hakija sitä erikseen kiellä, Yhtiöllä on oikeus käyttää hakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Yhtiö käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä, sähköpostia ja Verkkopalvelun sisäistä postia. Lisätietoja rekisteriselosteestamme.

Selvennyksenä,

Voimme lähettää ajoittain markkinointiviestejä sähköpostitse, tekstiviestillä, ellei vastaanottaja ole sitä kieltänyt.

11. Oikeus muutoksiin, muutoksista tiedottaminen ja voimaantulo

Näiden käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan luotottaja.fi-verkkosivustolla tai sähköpostitse rekisteröityneille jäsenille. Uusia lainoja koskevat Yhtiön käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan tiedotusta seuraavana pankkipäivänä tai myöhempänä erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Yhtiö voi tehdä olemassa olevia lainasopimuksia koskeviin käyttöehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia tiedottamalla niistä vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Yhtiöllä on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Olemassa olevia lainasopimuksia koskevien maksujen tai palkkioiden muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua tiedottamisesta. 

Selvennyksenä,

Käyttöehtoja on mahdollista muuttaa, mistä Yhtiöllä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa etukäteen.

12. Ylivoimainen este

Yhtiö tai Käyttäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Vastuuta ei ylivoimaisena esteenä pidettävällä perusteella synny, jos osapuoli voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää; kuten esimerkiksi sota, luonnontapahtuma, tulipalo, yleisen liikenteen keskeytyminen, työselkkaus, viranomaisten toimenpide, valuuttarajoitus, kriisiajan velvoite ja kaupankäynnin rajoitus.

Selvennyksenä,

Ylivoimainen este on osapuolista riippumaton tapahtuma, joka voi poistaa osapuolen vahingonkorvausvelvollisuuden.


13. Yhteystietojen muutos

Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai muun antamansa yhteystiedon muutoksista. Yhtiöllä on oikeus hankkia käyttäjän puutteelliset tiedot parhaaksi katsomallaan tavalla ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset jäseneltä palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

Selvennyksenä,

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Vertaislainalle yhteystietojensa muutoksista.


14. Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki käyttäjälle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi käyttäjälle (1) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty käyttäjän rekisteröimään sähköiseen osoitteeseen.


15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanottaja voi saattaa asiankuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainanottajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava hakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei hakija halua nostaa kannetta Yhtiön kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.