Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä ja rekisterin nimi

Vertaislaina Oy
Y- tunnus: 2321467-7
Kristiinankatu 5 B 20100 Turku

2. Rekisterin nimi

Vertaislaina Oy:n asiakasrekisteri.
Rekisterinpidosta vastaava yhteyshenkilö:

Vertaislaina Oy
Tuomas Talola
Kristiinankatu 5 B 20100 Turku

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Vertaislainan lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Asumistiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Tulo- ja menotiedot
 • Tieto muista myönnetyistä luotoista
 • Työsuhdetiedot
 • Muut asiakkaan itsensä antamat tiedot
 • Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • Maksuhäiriötiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot
 • Haettujen ja myönnettyjen luoton tiedot
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

 • Asiakkaalta itseltään
 • Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Instantor AB:n tuottamasta sähköisestä luottoanalyysista
 • Väestörekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Muilta rahoituslaitoksilta
 • Rekisteröidyn työnantajalta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

8. Markkinointi

Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Vertaislaina Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. Korjaamisoikeus

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen: luotottaja@luotottaja.fi